Get Adobe Flash player

19 października o godz. 15:00 w budynku GOK-u w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Zbigniew Słodowy, który powitał serdecznie wszystkich obecnych w szczególności wszystkich włodarzy gmin wchodzących w skład naszej Lokalnej Grupy Działania. W zebraniu uczestniczyło 76 członków, co stanowiło niezbędne quorum w podejmowaniu decyzji. Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem porządku obrad Walnego Zebrania. Następnie na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Grzegorza Ostrowskiego. Sekretarzem Zebrania została Karolina Figas. W związku z planowanym przeprowadzeniem głosowania nad nowym składem organów LGD powołano Komisję Skrutacyjną Zebrania w osobach – Teofil Bialik, Jerzy Kowalski i Piotr Wolarz. Następnie Prezes Stowarzyszenia odczytał Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia nowych członków i przedstawił nowe osoby, które zostały przyjęte do Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. Po tej części przystąpiono do zasadniczego etapu w przebiegu Walnego Zebrania. Wszyscy zebrani zapoznali się z założeniami do Lokalnej Strategii Rozwoju, gdzie podsumowano przeprowadzony cykl konsultacji społecznych z mieszkańcami. Następnie przedstawiono zmiany w Statucie Stowarzyszenia, które zostały poddane pod głosowanie jawne. Wszyscy członkowie byli jednogłośni i przyjęli proponowane zmiany. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie nowego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Po odczytaniu treści Regulaminu przystąpiono do głosowania, w którym wszyscy jednogłośnie głosowali za przyjęciem dokumentu. Identyczna procedura odbyła się z dalszymi Regulaminami. Walne Zebranie zapoznało się z nowymi treściami Regulaminu Rady Stowarzyszenia, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez Stowarzyszenie. Po weryfikacji każdego z dokumentów przystępowano do głosowania. Wszystkie regulaminy zostały podjęte jednogłośnie 76 głosami za i stosownie uchwalone. W związku z zakończeniem ubiegłego okresu programowania PROW 2007-2013 i wejściem w nowy okres PROW 2014-2020 oraz na podstawie upływu okresu kadencyjności osób w organach decyzyjnych LGD, Walne Zebranie Członków odwołało dotychczasowych członków władz stowarzyszenia. W tym momencie głos zabrał Zbigniew Słodowy dziękując za dotychczasową współpracę. Podsumował po krótce 6 lat działalności Stowarzyszenia. Poinformował, że będzie ponownie ubiegał się wraz z Małgorzatą Bloch o ponowny wybór do władz LGD. Poinformował również, że Pan Piotr Świderski nie będzie kandydował ponownie do składu członkowskiego Zarządu. Zgodnie z punktem Walnego Zebrania odwołano członków Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawiono rekomendacje osób do nowego składu Zarządu Stowarzyszenia. Do Zarządu Stowarzyszenia zarekomendowano Zbigniewa Słodowego (Gmina Brzeziny), Pawła Siwaka (Gmina Sieroszewice), Małgorzatę Bloch (Gmina szczytniki) oraz Karola Rajewskiego (Gmina i Miasto Błaszki). Każda z wytypowanych osób z została poddana pod jawne głosowanie. Walne Zebranie zatwierdziło nowy skład Zarządu podejmując stosowną uchwałę. Po tym etapie ogłoszono przerwę aby Zarząd mógł ukonstytuować się nadając funkcje poszczególnym członkom. Na Prezesa Zarządu wybrano niezmiennie Zbigniewa Słodowego, Wiceprezesami zostali kolejno – Paweł Siwak i Karol Rajewski, a funkcję Skarbnika objęła ponownie Małgorzata Bloch. Walne Zebranie zatwierdziło przydzielone stanowiska podejmując jednogłośnie uchwałę. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Niedźwiedzki, który złożył podziękowania dla członków Rady Stowarzyszenia oraz dla włodarzy gminnych za dotychczasową, sprawną współpracę. Skierował również wyrazy wdzięczności w kierunku władz Gminy Sieroszewice za przyłączenie się w obszar działania naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie podjęło uchwałę odwołującą obecny skład Rady Stowarzyszenia. Do nowego składu Rady zarekomendowano następujące osoby: Krzysztof Niedźwiedzki, Lucyna Kowalczyk, Bernadeta Bożek, Grzegorz Biernacik, Iwona Dębicka, Sylwester Łakomiak, Tomasz Rosiak, Marek Albrecht, Grzegorz Ostrowski, Alicja Skrzybalska, Justyna Pietrucha-Braszak, Czesław Berkowski, Mariola Karolak, Roman Kupijaj, Ryszard Lubryka. Nowy skład Rady został zaakceptowany jednogłośnie 76 głosami za. Po chwili przerwy Rada ukonstytuowała się przydzielając funkcję Przewodniczącego Rady Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, Wiceprzewodniczącymi Rady zostali – Marek Albrecht, Czesław Berkowski oraz Iwona Dębicka. Walne Zebranie zatwierdziło przydzielone funkcje poszczególnym osobom nowego składu Rady. Następnie skupiono się na Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Po odwołaniu starego składu przedstawiono rekomendacje, na członków Komisji Rewizyjnej powołano następujące osoby: Stanisław Matuszak, Krzysztof Majdański, Zdzisław Figas, Grażyna Sowa, Bernadeta Biała, Małgorzata Matuszewska, Agnieszka Bieńkowska, Jacek Walczak. Po ukonstytuowaniu się organu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Przewodniczącym KR został Stanisław Matuszak, natomiast Wiceprzewodniczącymi – Krzysztof Majdański, Bernadeta Biała oraz Agnieszka Bieńkowska. Przedostatnim punktem obrad było upoważnienie dla Zarządu na wprowadzanie jednorazowych zmian w LSR na wezwanie Samorządu Województwa. Zarząd otrzymał zgodę wszystkich członków Walnego Zebrania. Jak zawsze na koniec był czas na wolne głosy i wnioski. Na wszystkie zadane pytania udzielono odpowiedzi. Obrady zakończono o godz. 17:40.

alt

 

 

alt

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt