Get Adobe Flash player

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) osoba fizyczna, która:

- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

- jest pełnoletnia,

- posiada pełną zdolną do czynności prawnych,

- posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, bez względu na miejsce zamieszkania,

- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

- przedstawi rekomendację (wskazanie) udzieloną przez:

§ działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego i gospodarczego,

§ lub gminę wiejską,

§ lub gminę miejsko-wiejską,

§ lub związek międzygminny,

§ lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

- złoży deklarację członkowską.

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

- działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

- jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans.

- przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD,

- złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

§ 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

§ 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie w przypadku ich uchwalenia,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

3. 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna.

2. W celu przyjęcia w poczet członków wspierających zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, powinna złożyć Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli.

3. Przyjęcie w poczet członów wspierających dokonuje się w takim samy trybie, jaki został określony w Statucie dla członków zwyczajnych, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagana rekomendacja, o której mowa w § 10 ust. 2.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w odrębnej umowie.

5. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i uchwał.

6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej umowie.

2. Ustanie członkostwa wspierającego i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje się w takim samym trybie jak w przypadku członkostwa zwyczajnego.

§ 13.

  1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania czy obszar działalności, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
  2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie, z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

b) za działanie na szkodę Stowarzyszenia,

c) za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

d) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

e) cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 2,

3. Śmierć członka Stowarzyszenia lub utratę osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.