Get Adobe Flash player

Lokalna Grupa Działania „Długosz Królewski” została zawiązana na terenie dwóch gmin: Szczytniki i Brzeziny. Inicjatywa powołania lokalnej grupy działania oraz wdrożenia programu Leader na tym terenie wyszła od samorządów gminnych.  W 2010 roku podjęto działania zmierzające do powiększenia obszaru działania LGD Długosz Królewski o teren nowej gminy miejsko-wiejskiej - Błaszki.

Budowanie partnerstwa odbywało się według następujących etapów:

· Etap 1 – spotkania informacyjne dla władz poszczególnych gmin. Ich celem było przekazanie władzom samorządowym informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych.

· Etap 2 - spotkania informacyjne dla partnerów samorządowych, społecznych oraz gospodarczych prowadzone w poszczególnych gminach – spotkania te miały na celu prezentację informacji o programie, zasadach jego działania, możliwościach finansowych oraz działaniach niezbędnych do pozyskania środków finansowych, a także konsultacje społeczne w zakresie budowania lokalnej grupy działania.

· Etap 3 - budowa lokalnej grupy działania oraz lokalnej strategii rozwoju – w ramach tego etapu odbyło się szereg wspólnych spotkań przedstawicieli społeczności lokalnej – trzech sektorów z poszczególnych gmin. Spotkania miały na celu wypracowanie struktury prawnej LGD, zasad jej funkcjonowania oraz lokalnej strategii rozwoju. W ramach tego etapu odbyło się również zebranie założycielskie LGD na podstawie, którego grupa złożyła wniosek o wpis do KRS. Odbyło się również szereg posiedzeń Zarządu oraz Rady, których celem było przygotowanie koncepcji funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach programu Leader.

LGD „Długosz Królewski” liczy 75 członków – osób fizycznych reprezentujących trzy sektory społeczności lokalnej z terenu trzech gmin oraz 3 partnerów – samorządy gmin tworzących naszą grupę.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, tzn. zakłada mozliwość rozszerzenie składu LGD o kolejnych partnerów.