Get Adobe Flash player

1.1 Procedura przyjmowania wniosków

·        Informację o możliwości składania wniosków, na wniosek LGD, zamieszcza się na stronie internetowej oraz Tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jak również w prasie o zasięgu obszaru oddziaływania LGD. Ogłoszenie zostaje również zamieszczone na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD. Ogłoszenia zostają podane do publicznej wiadomości w terminie minimum 14, ale nie więcej niż 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

Wskazanie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,

Wskazanie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy,

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,

Kryteria wyboru projektów przez LGD, określone w LSR,

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD,

Limit dostępnych środków.

·        Wnioskodawcy składają wnioski do właściwego podmiotu wdrażającego LSR, bezpośrednio w siedzibie LGD lub za pomocą poczty/kuriera (za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu). W przypadku złożenia wniosku po terminie, we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub wniosek dotyczy projektu niewybranego przez LGD, właściwy organ podmiotu wdrażającego LSR pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Czas trwania konkursu zostaje ogłoszony wraz z podaniem do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków i trwa, co najmniej 14 dni, ale nie dłużej niż 30 dni.

·        Wnioski muszą być złożone w postaci papierowej. Zaleceniem dodatkowym LGD jest, aby Wnioskodawca dołączył do oryginału wersję elektroniczną (płyta CD albo DVD). Brak wersji elektronicznej nie skutkuje zmianą trybu rozpatrywania wniosku.

·        LGD wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku albo przyjęcia przesyłki. Złożone wnioski przechowywane będą w pomieszczeniu archiwum LGD i odpowiednio zabezpieczone.

·        W terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy LGD podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie informację na temat liczby złożonych w terminie wniosków oraz łączną wnioskowaną kwotę.

1.2 Procedura oceny wniosków

·        Przewodniczący Rady w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków, wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady w celu oceny złożonych w terminie wniosków. Biuro LGD niezwłocznie wysyła stosowne zawiadomienia członkom Rady. Termin posiedzenia zostaje wyznaczony na nie później niż 7 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomień.

·        Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD.

·        Omawianie wniosków odbywa się podczas posiedzenia Rady z wykorzystaniem prezentacji wersji elektronicznej, (jeśli jest dostępna) oraz z wykorzystaniem wersji papierowych.

·        Przed otrzymaniem jakichkolwiek dokumentów związanych z konkursem, najpóźniej w dniu posiedzenia Rady, członkowie składają stosowne:

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy informacji objętych wnioskiem,

Zobowiązanie do bezstronnej i obiektywnej oceny,

Oświadczenie o braku konfliktu interesu z ocenianymi potencjalnymi beneficjentami (wzór stanowi załącznik do LSR),

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek Rady nie uczestniczy w procesie oceny danego wniosku.

·        W sytuacji, gdy w przypadku omawiania danego wniosku liczba wykluczonych członków Rady spowoduje, że na sali nie będzie quorum, niezbędnego do podejmowania uchwał, wniosek ten zostanie rozpatrzony na kolejnym, niezwłocznie zwołanym posiedzeniu Rady zgodnie z wymogami proceduralnymi.

·        Tryb zwoływania i posiedzeń Rady, powinien umożliwić sporządzenie ostatecznej listy ocenianych operacji najpóźniej do 21 dnia od zakończenia naboru wniosków.

·        Zgodność omawianej operacji z LSR odbywa się drogą głosowania poprzez wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, której wyniki są zliczane przez Komisję Skrutacyjną.

·        Ocena operacji według lokalnych kryteriów odbywa się poprzez wpisanie liczby punktów w odpowiedniej kratce karty oceny. Następnie Komisja Skrutacyjna sumuje oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „Razem” i dzieli się przez liczbę ważnie oddanych głosów. Operacja zatwierdzona do realizacji musi uzyskać, co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.

·        Uchwały podjęte przez Radę są niezwłocznie przekazywane Zarządowi nie później niż w terminie 3 dni.

·        W terminie 7 dni od posiedzenia Rady LGD w sprawie zgodności operacji z LSR, Biuro informuje w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady. W informacji LGD podaje: zgodność projektu z LSR albo jego niezgodność wraz z podaniem przyczyn niezgodności, liczbę punków uzyskanych przez wniosek za poszczególne kryteria, miejsce wniosku na liście oraz możliwości złożenia odwołania od decyzji.

·        Wnioskodawca w terminie 7 dniu od dnia otrzymania pisma z informacją o decyzji Rady może złożyć w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady. Odwołanie będzie rozpatrzone wyłącznie w wypadku, kiedy opisano w nim zastrzeżenia do oceny konkretnego kryterium (kryteriów).

·        Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie zatwierdzające w celu rozpatrzenia odwołań oraz sporządzenia listy projektów wybranych oraz niewybranych.

·        Po rozpatrzeniu odwołań, najpóźniej do 45 dni od zakończenia konkursu, sporządza się listę projektów wybranych i listę projektów niewybranych do dalszego rozpatrywania przez instytucję wdrażającą. Listy te zostają przyjęte uchwałą Rady.

·        LGD, poprzez Biuro, informuje wnioskodawcę o wybraniu projektu do dalszego rozpatrywania przez instytucję wdrażającą , bądź jego niewybraniu z podaniem przyczyny niewybrania, liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów lub miejscu na liście projektów, które zostały wybrane oraz o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego – w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana - w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków, LGD informując wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu 120% dostępnych środków.

·        LGD poprzez swoje Biuro, najpóźniej w terminie 45 dni od zakończenia konkursu, przekazuje ostateczne listy, uchwały Rady oraz wnioski o przyznanie pomocy do właściwych organów: dokumenty złożone w ramach działań Odnowa wsi oraz Małe projekty do Samorządu Województwa, dokumenty złożone w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

·        LGD, na wezwanie właściwego podmiotu wdrażającego, w trybie niezwłocznym udziela wyjaśnień, przekazuje uzupełnienia list, uchwał lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy.